วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (TO-TN-261C TONER BROTHER TN-261 CM) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ๓๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๑๘๕ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๐๐๒๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๑๔๑ หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปฺิด จำนวน ๓ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง