วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม ยี่ห้อไซโจเดนจิ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน ๒ ตัว (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดบรรจุกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ? ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ วัน สำหรับโรงเรียนบ้านข้องโป้ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดบรรจุกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ? ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ วัน สำหรับโรงเรียนบ้านโคกกุง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยูเอชที ชนิดบรรจุกล่อง ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ? ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗ วัน สำหรับโรงเรียนบ้านดอนนาดี กองการศึกษาฯ) คุณลักษณะตามร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (TOR) ของกองการศึกษาฯ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง