องค์การส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 4 คน
อาทิตย์นี้ 10 คน
เดือนนี้ 6 คน
ปีนี้ 14257 คน
ทั้งหมด 14257 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (26-04-57)  กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
       วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๘ : นายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต.บ้านขาม  พร้อมด้วยนายธีระ  เข็มแก้วมะลี  รองนายก อบต.บ้านขาม  นำคณะตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำบลบ้านขาม&nbs...
 
  กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
  โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียส ประจำปี พ....
  พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก...
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้พิการตำบลบ้านข...
  การประกวดนวัตกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมช...
  โครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่
  การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕...
  โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บ้...
  ประชุมเวทีประชาคมแผนระดับตำบล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
วันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓
เพลงหนองบัวลำภู
ประวัติประเพณีลอยกระทง
[ ดูทั้งหมด ]
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.