องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างคน สร้างชาติด้วยค่านิยม 12 ประการ


วันที่ 28 กันยายน 2558 : ส่วนสวัสดิการสังคม  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  สร้างคน  สร้างชาติด้วยค่านิยม  12  ประการ  เพื่อเป็นหลักในแนวทางสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต  ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรัก  จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัติริย์  อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสังคมที่ดี  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านข้องโป้  ตำบลบ้านขาม
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18