องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงานของศูนูย์พัฒนาเด็กเล็ก


วันที่ 24-30 กันยายน 2558 : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม ได้กำหนดจัดนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม




2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13