องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ 14 กันยายน 2559 : กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประาณ 259  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ "นำทำนำพา"  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30