องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


พิธีมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงิน กษ.04 แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2559


ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดการมอบเอกสารหนังสือสำคัญรับเงิน (แบบ กษ.04) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด้านพืช ปี 2559 พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธ์ุข้าวดอกมะลิ 105 จำนวน 6,250 กิโลกรัม  และเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 จำนวน 6,250 กิโลกรัม ปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13