องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ประจำปี 2560


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม ปี 2560  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวนรวม 30 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และภาคีเครือข่ายพัฒนาสุขภาพตำบลบ้านขาม ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน ณ อุ่นรักริมโขง จังหวัดเลย





2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-03
2024-01-03
2023-12-28
2023-12-20
2023-12-14