องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 : กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยท่านชัยโย  ตรีวิศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13