องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗


ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กล่าวต้อนรับนายสฤษดิ์ ไสยโสภณ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมชุมชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จัดโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมและผู้นำชุมชนได้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และพัฒนาทักษะด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงานใน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน และจะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบข้อมูล ข่าวสาร อันจะนำไปสู่การร่วมดำเนินงานพัฒนากระบวนการสร้างความยุติธรรมในชุมชน โดยผู้ร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม และผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลบ้านขาม จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30