องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


วันที่ 9 มีนาคม 2563 และวันที่ 12 มีนาคม 2563 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บ้านขาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CORONA-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และสมาชิกสภา อบต.

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13