องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ด้วยในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายวีระศักดิ์  นิ่มธุภริยะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐  จังหวัดอุดรธานี  หนองบัวลำภู  เลย  หนองคาย    และบึงกาฬ  ในการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่  เพื่อรับฟังปัญหา  อุปสรรค  การดำเนินงาน  รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้เลือกตำบลบ้านขามเป็นพื้นที่รับการตรวจ  โดยมีนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกบ.บ้านขาม  พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในเขพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ 
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30