องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพด.ทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 : กองการศึกษา อบต.บ้านขาม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ เพื่อร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  รวมทั้งประชุมหารือเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ที่กำลังจะมาถึง

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13