องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในเขตตำบลบ้านขาม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายในเขตตำบลบ้านขาม  เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้สูงอายุและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ให้มีศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยนำคณะผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จำนวน  100 คนไปศึกษาดูงาน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาของโรงเรียนผู้สูงอายุ การทำกิจกรรมสันทนาการหรือออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูและพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563     

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30