องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม สมัยสามัญ สามัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗


ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ : นายคำแสน  แสนจันสี  ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภา อบต. โดยมีคณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บ้านขาม  เข้าร่วมประชุมกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ้านขาม ตามประกาศ เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  มีกำหนด ๑๕  วัน ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) และหารือข้อการอื่นๆ 

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18