องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     ด้วยศูนย์ประเมินคณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและคววามโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยแจ้งให้องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ประชาชน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่น ผู้มาชำระภาษี ผู้ขอรับใบอนุญาตต่างๆ ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือก ผู้มาจดทะเบียนพานิชย์  ผู้ที่ขอรับการสนับสนุน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามช่องทางคิวอาร์โคดนี้

     (โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสอบถาม โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชน เพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใดๆ)

2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18