องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร โดย นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชน (โคกลาน) บ้านดอนนาดี หมู่ที่ ๗  ตำบลบ้านขาม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อร่วมอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยท่านชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30