องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันคนพิการสากล


วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดงานวันคนพิการสากล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วงเวลาๆ  ละไม่เกิน 25 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีนายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะร่วมมอบของขวัญให้แก่คนพิการที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30