องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 : นายเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม จัดปะชุมปะจำเดือน โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และบุคลากรสังกัด อบต.บ้านขาม ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติานจากท่านนนายกฯ รวมทั้งเป็นการปรึกษาขอราชการต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13