องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมระดับตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570)


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานนโยบายและแผน อบต.บ้านขาม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (พ.ศ.2566-2570)  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม (ศูนย์ผู้สูงอายุ อบต.บ้านขาม) โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายเสด็จ  ยะหัวดง นายก อบต.บ้านขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด รวมทั้งผู้นำชุมชนทั้ง 14 หมู่บ้าน 

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30