องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนสร้างชุมชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี 2


วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 : ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมอบรมโครงการเยาวชนสุจริต ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกดี TO BE NUMBER ONE ปี 2 เวลา 08.00-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  และมีตัวแทนเด็กและเยาวชนนเขตตำบลบ้านขามเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และปลูกฝังคุณค่าหลักที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30