องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ : ท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำหมู่บ้าน  และงานพัฒนาชมุชน  ร่วมออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือแนวทางในการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม "โครงการเชิดชูผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๗ : กระบวนการเชิดชูเกียรติ"  โดยได้คัดเลือกบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านขาม  เป็นหมู่บ้านตัวแทนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30