องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอการรับชำระหนี้โครงการเศราฐกิจพอเพียง


 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านค้อ หมู่ที่ ๖ และกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านข้องโป้ หมู่ที่ ๑๑ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้ของกลุ่มเกษตรกร

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13