องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน


 วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านขามร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านค้อ หมู่ที่ ๖ และกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านข้องโป้ หมู่ที่ ๑๑ ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องขอผ่อนผันการชำระหนี้ฯ

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30