องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ. ๒๕๖๖


  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านขาม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขามให้มีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

2024-04-25
2024-04-24
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13