องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม


วันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม โดยท่านเสด็จ  ยะหัวดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 20 ท่าน ประกอบด้วย ผู้แทนรพ.สต.(บ้านข้องโป้และโนนคูณ) ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกสภา อบต.(ม.10,7) ผู้แทนหมู่บ้าน และอสม. เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการ โดยมีผลสรุปจากการประชุมร่วมกัน เพื่อดำเนินโครงการตามหมวดงาน ดังนี้

   - หมวดที่ 1 จำนวน 9 โครงการ (งบประมาณทั้งสิ้น 215,970 บาท)

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนคูณ จำนวน 5 โครงการ (งบประมาณ 151,970 บาท)

     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านข้องโป้ จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณ 64,000 บาท)

   - หมวดที่ 2 จำนวน 14 โครงการ (งบประมาณทั้งสิ้น 168,000 บาท)

   - หมวดที่ 3 จำนวน 4 โครงการ (งบประมาณทั้งสิ้น 104,100 บาท)

   การนำผลจากการประชุมไปพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ในชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2024-06-20
2024-06-17
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-30
2024-05-30