องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


(นายเสด็จ  ยะหัวดง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

หมายเลขติดต่อ 080 8275069(นายพงษ์ศักดิ์  แก้ววังชัย)
(นายมาชัย  สิงห์ดา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

หมายเลขติดต่อ 061 9837324
หมายเลขติดต่อ 061 5918393


(นางธนพร  ทาหนองค้า)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
หมายเลขติดต่อ 065 9255259