องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
กองช่าง


นายศราวุธ  ศรีสัตตรัตน์กุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-4155559
 
 
 
ว่าง

นายจักรฤษณ์ โม้แซง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายช่างโยธาชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
 
นายเอกสิทธิ์ กัปโก
นายณัฎฐศรันยุ์  แก้ววังชัย
นางอัญญ์ญาริน พลั่วพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอภิรมย์  หลักคำ
นางพันคิด พลบูรณ์
นางสาวยุวนันท์  ธิรา
คนงาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พนักงานจ้างเหมาบริการ