องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง [ 30 มี.ค. 2566 ]45
2 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]45
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 22 มี.ค. 2566 ]38
4 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (ปี 2566) [ 1 มี.ค. 2566 ]45
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล (ปี 2566) [ 1 มี.ค. 2566 ]43
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
7 ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งที่ลาหรือมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลและค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม [ 3 ต.ค. 2565 ]46
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 18 มี.ค. 2565 ]122
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 18 มี.ค. 2565 ]126
10 ประกาศ เรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 มี.ค. 2565 ]131
11 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒานาและปฐมนิเทศข้าราชการหริอพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 18 มี.ค. 2565 ]125
12 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 18 มี.ค. 2565 ]113
13 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]122
14 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2564 [ 29 มี.ค. 2564 ]205
15 แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]209
16 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 26 ต.ค. 2563 ]198
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 10 มี.ค. 2563 ]212
18 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]211
19 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 21 ต.ค. 2562 ]210
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]222
 
หน้า 1|2