องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม  ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ปะชุมทราบ
             - ไม่มี
วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
             - ไม่มี
วาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ
             - ไม่มี
วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
             - การพิจารณาอนุมัติโครงการ
               หมวดที่ 1 การสนับสนุนกรส่เสริมรจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
               หมวดที่ 2 การสนับสนุนกลุ่มองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่น
               หมวดที่ 3 การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม การเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ศูนย์พัฒาเด็กเล็ก    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ