องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (28 ก.พ.57)


โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ (28 ก.พ.) ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว สังกัดเทศบาลตำบลนามะเฟือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองสองห้อง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพเด็กให้แข็งแรง ฝึกทักษะในการดำรงชีวิต และการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน โดยท่านชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธี
2024-03-26
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-08
2024-02-13
2024-01-31
2024-01-18