องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]6
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) [ 3 เม.ย. 2566 ]38
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 25 ม.ค. 2566 ]44
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ธ.ค. 2565 ]53
5 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ประจำปี 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]50
6 โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมใจ ป้องกันภัยไข้เลือดออก [ 10 ต.ค. 2565 ]37
7 โครงการอนุรักพันธุกรรมพืช [ 10 ต.ค. 2565 ]36
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก3 อ [ 20 ก.ย. 2565 ]38
9 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ส.ค. 2565 ]37
10 โครงการอบรมการตรวจสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในโลหิตของเกษตรกร [ 28 ก.ค. 2565 ]37
11 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื่องต้น [ 28 ก.ค. 2565 ]36
12 โครงการอบรมวัยรุ่นวัยไส ห่างไกลยาเสพติด [ 28 ก.ค. 2565 ]36
13 โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ยา [ 28 ก.ค. 2565 ]33
14 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ [ 28 ก.ค. 2565 ]35
15 โครงการควบคุมและป้องกันโรคต่างๆในเด็กปฐมวัย [ 27 ก.ค. 2565 ]36
16 โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [ 27 ก.ค. 2565 ]36
17 โครงการตรวจสุขภาพช่องปาก [ 26 ก.ค. 2565 ]33
18 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด 19 [ 26 ก.ค. 2565 ]34
19 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมการเกิดของสุนัขและแมว [ 4 ก.ค. 2565 ]40
20 โครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันข้าว [ 4 ก.ค. 2565 ]33
 
หน้า 1|2