องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ครู ผู้ดูแลเด็ก และเครือข่ายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ ๑๔-๑๕  กันยายน  ๒๕๕๘ : กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  ครู  ผู้ดูแลเด็ก  และเครือข่ายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลบ้านขามทั้ง  ๒  แห่ง  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   จังหวัดร้อยเอ็ด  และโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น   อำเภอเมือง   จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ฯ ครู  ผูู้แลเด็ก  และเจ้าหน้าที่ อบต.ที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03