องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้  จัดโครงการมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘   ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้าสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03