องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม


วันที่ 14 กันยายน 2559 : กองส่งเสริมการเกษตร  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลบ้านขาม ประจำปีงบประาณ 259  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน  ให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และเพิ่มทักษะอาชีพเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในลักษณะ "นำทำนำพา"  ณ โนนคูณฟาร์ม  บ้านดอนนาดี  ตำบลบ้านขาม  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03