องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3RS ประชารัฐ 2560


วันที่ 23 เมษายน 2560 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  อบต.บ้านขาม  จัดโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ตามแนวทาง 3RS ประชารัฐ  ปี 2560  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันลดปริมาณลง  และนำขยะเหลือใช้มาบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03