องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม(11 เม.ย.57)


โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม (11 เม.ย.) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้เห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว และเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในฐานปูชนียะบุคคลที่เคยปฏิบัติคุณงามความดีให้กับสังคม และชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ วัดพระธาตุหาญเทาว์ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น พิธีสรงน้ำพระ พิธีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นกิจกรรมพื้นบ้าน การแสดงของผู้สูงอายุ
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03