องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี 2560


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.บ้านขาม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ปี 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  โดยท่านชัยโย ตรีวเศษ  นายกอค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  รวมทั้งประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนตำบลบ้านขาม มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออก

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03