องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


กิจกรรมการมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 : กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  อบต.บ้านขาม  จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะ  เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา เจตคติ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยท่านชัยโย  ตรีวิศษ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03