องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การปฏิบัติตามมาตการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)


พนักงาน เจ้าหน้าที่ ถือปฏิบัติตามตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เช่น การตรวจคัดกรองอุณหภูมิบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการ การดำเนินการจัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลวบริเวณ ทางเข้าออกของหน่วยงาน  การดูแลทำความสะอาดสำนักงานโดยการพ่นยา และทำความสะอาดล้างพื้นตลาดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26