องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


ด้วยในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายวีระศักดิ์  นิ่มธุภริยะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐  จังหวัดอุดรธานี  หนองบัวลำภู  เลย  หนองคาย    และบึงกาฬ  ในการติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่  เพื่อรับฟังปัญหา  อุปสรรค  การดำเนินงาน  รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  ได้เลือกตำบลบ้านขามเป็นพื้นที่รับการตรวจ  โดยมีนายชัยโย  ตรีวิเศษ  นายกบ.บ้านขาม  พร้อมคณะผู้บริหาร  ปลัด อบต. รองปัด อบต.หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในเขพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ 
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03