องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเพื่อแจกจ่ายให้แก่เด็กเล็ก เพื่อให้มีการพัฒนาเติบโตสมวัย และเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ในกรณีว่างงาน ขาดรายได้ ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (CORONA-19) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 2 แห่ง

2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03
2022-09-30
2022-09-28
2022-09-27
2022-09-26