องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศพด.ทั้ง 2 แห่ง ในเขตตำบลบ้านขาม


วันที่ 1-2 มิถุนายน 2563 : กองการศึกษา อบต.บ้านขาม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข้องโป้ เพื่อร่วมกันพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 และพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563  รวมทั้งประชุมหารือเพื่อซักซ้อมแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ที่กำลังจะมาถึง

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03