องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 : งานนโยบายและแผน  สำนักลัด  จัดประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ให้เป็นไปตามที่ ก.ก.ถ.กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมร่วมกัน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03