องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม ประจำปี ๒๕๕๗


วันจันทร์ที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบ้านขาม  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03