องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


โครงการวันคนพิการสากล


วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดงานวันคนพิการสากล ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ช่วงเวลาๆ  ละไม่เกิน 25 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีนายชัยโย ตรีวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมคณะร่วมมอบของขวัญให้แก่คนพิการที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03