องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก


ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ครั้งแรก โดยนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู  เพื่อคัดเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมทั้งกำหนดการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2566  โดยนางสาวอัญชรินทร์  คำโคกสี  รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านขาม ในฐานะเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ได้เชิญนายจำนง  สิงขรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีอายุสูงสุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายพิทักษ์ โยมสีดำ เป็นประธานสภาฯ อบต.บ้านขาม นายศรชัย ยะหัวดง เป็นรองประธานสภา อบต. และนายประสาร โพนตำแย เป็นเลขานุการสภาฯ

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03