องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การออกพื้นที่ของชุดปฏิบัติการตำบลเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านขาม


ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชุดปฏิบัติการตำบลบ้านขามเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองฯ ซึ่งมีท่านบรรจบ  ไชยคาน ปลัด อบต.บ้านขาม  ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านไชยโย  ตรีวิเศษ นายก อบต.บ้านขาม  รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วน ร่วมให้การต้อนรับและออกประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน  ณ  วัดศรีสว่าง  บ้านโคกกุง  หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านขาม
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03