องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม


วันพุธ ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสด็จ ยะหัวดง องค์การบริหารส่วนตำบบ้านขาม พร้อมคณะผู้บริการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการจัดทำแผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ องค์การบริการส่วนตำบลบ้านขาม

2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03