องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : www.bankham.go.th

 
 
 


ออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือการเตรียมกิจกรรม


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ : ท่านชัยโย  ตรีวิเศษ  นายก อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำหมู่บ้าน  และงานพัฒนาชมุชน  ร่วมออกตรวจเยี่ยมคุ้มและหารือแนวทางในการจัดเตรียมกิจกรรมเพื่อที่จะเข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตาม "โครงการเชิดชูผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๗ : กระบวนการเชิดชูเกียรติ"  โดยได้คัดเลือกบ้านธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓  ตำบลบ้านขาม  เป็นหมู่บ้านตัวแทนของอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
2023-05-16
2023-05-12
2023-05-12
2023-05-11
2023-02-23
2023-02-23
2023-02-05
2023-01-30
2022-10-06
2022-10-03